Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC A4 A5 A20 B2 B5 B13 B16 B6 C1 C3 C8 C11 6.5 19.5 26
Traballos tutelados A4 A5 A20 B1 B2 B13 B16 B6 C1 C3 C8 C9 C11 5 24.5 29.5
Sesión maxistral A4 A5 A20 B1 B16 B6 C1 C8 C9 C11 20 37 57
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado