Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 C4 C6 10 35 45
Traballos tutelados B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 C6 C4 12 25 37
Solución de problemas B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 C4 C6 4 14 18
Sesión maxistral B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 C4 C6 16 32 48
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado