Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados B5 B7 B9 4 15 19
Solución de problemas B5 B7 B9 6 12 18
Prácticas de laboratorio B5 B7 B9 30 20 50
Sesión maxistral B3 B5 B9 26 32 58
Proba mixta B5 B7 B9 3 0 3
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado