Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A1 B2 B3 B5 B6 25 25 50
Proba mixta A1 B2 B3 B5 B6 C4 C7 4 6 10
Traballos tutelados A1 B2 B3 B5 B6 4 24 28
Sesión maxistral A1 B2 B3 B5 B6 30 30 60
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado