Metodoloxías
Solución de problemas
Traballos tutelados
Descrición
Aplicación dos diferentes métodos de resolución das ecuacións diferenciais a casos prácticos.