Metodoloxías
Sesión maxistral
Descrición
Realizaranse clases maxistrais nas que o profesor explicará, coa axuda de medios audiovisuais axeitados os principais contidos da materia. Fomentarase en todo momento o debate entre os alumnos e entre os alumnos e profesor.

No caso particular de alumnos con dispensa académica, poderán realizarse titorías presenciais e virtuais (correo electrónico, videoconferencias), que permitan ao aulumno seguir satisfactoriamente a materia.

Plan de continxencia. No caso de ter que alterar a metodoloxía presencial, en principio, pola pandemia do COVID-19, Mantéñense todas as metodoloxías docentes, cambiando unicamente os mecanismos de atención personalizada ao alumnado, que consistirán en clases virtuais e titorías virtuais co uso do Teams e da plataforma Moodle.