Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A2 A3 A16 B1 B3 B8 B11 C1 C3 C6 C8 C9 6 30 36
Sesión maxistral A2 A3 B1 B3 B8 B11 C1 C3 C6 C8 43 34.4 77.4
Obradoiro A2 A3 B1 B3 B8 B11 C1 C3 C6 C8 C9 9 9 18
Aprendizaxe colaborativa A3 A16 B1 B3 B8 B11 C1 C3 C6 C8 C9 2 14 16
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado