Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Desarrollar os parámetros de avaliación biomecánica da extremidade inferior e diseñar e executar un protocolo de valoración. B3
B6
B8
B11
B15
B18
B19
C1
C4
C5
C6
C7
C8
Coñecer e definir os fundamentos da cinemática, estática e dinámica de todo o membro inferior tanto analíticamente (niveis articulares) como na sua globalidade funcional a través da biomecánica descriptiva e a aplicada a sistemas de rexistro. A11
B1
B2
B7
B10
B12
B13
B14
B16
B22
C1
C3
Conoce y maneja los instrumentos de análisis biomecánico A11
B1
B2