Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Portafolios do alumno A11 B3 B19 0 8 8
Prácticas de laboratorio A11 B6 B7 B8 B10 B12 B13 B16 B18 B19 B22 C1 C4 C5 C7 9 0 9
Presentación oral B2 B3 B6 B7 B8 B10 B11 B12 B13 B14 B16 C1 C8 8 16 24
Sesión maxistral A11 B1 B2 B3 B6 B7 B8 B11 B12 B14 B15 B18 B19 C1 C3 C4 C5 C6 C7 20 40 60
Proba mixta A11 B3 2 24 26
Análise de fontes documentais A11 B1 B3 1 5 6
Proba práctica A11 B1 B2 B7 B19 1 15 16
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado