Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Descrición
O profesor, ademáis do seu horario de titorías, pon a disposición dos alumnos o seu correo electrónico (isravi@udc.es) para posibles dudas ou consultas.
Nas prácticas de laboratorio o profesor se encarga de revisar a correcta execución da práctica por parte do estudante. Guía a realización dos traballos:
- individuais.
.Elaboración dun portafolios (cuaderno de prácticas)que terán que diseñar durante as prácticas para presentar o día do exame. O profesor ensina outros que sirvan de punto de partida.
.Traballo sobre os sistemas de análise da marcha.
-Grupais
.Elaboracion dun traballo que se expondrá na clase sobre unha exploracion biomecánica da extremidade inferior e portafolio (presentación Power Point)
Elabora e presenta táboas ós alumnos sobre diferentes temas. Os alumnos deberán de completalas.