Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A10 8 12 20
Discusión dirixida A13 A18 A31 A34 B2 B3 B4 B5 B8 7 12 19
Obradoiro A6 A10 A13 A14 A19 A25 A35 B1 B6 B9 B12 B13 B14 C1 C2 C3 C4 C6 C7 12 24 36
Prácticas a través de TIC A19 A31 B1 B4 B9 C3 11 22 33
Presentación oral A13 B2 B8 B9 C1 3 12 15
Foro virtual A13 B1 B2 B8 C3 0 2 2
Proba de resposta múltiple A13 A18 B1 1 4 5
Proba práctica A31 B1 B4 B8 C3 2 4 6
Proba obxectiva A10 A18 A31 B1 B2 B3 B4 2 8 10
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado