Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Nesta materia, a entrega do traballo (caso práctico de análisis económico-financeiro) realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilo.