Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B2 B3 B4 C1 21 21 42
Proba práctica A6 B1 10 10 20
Proba mixta A6 B1 B4 C1 8 8 16
Solución de problemas A6 B1 B2 21 21 42
Prácticas de laboratorio A6 B4 B6 9 10 19
 
Atención personalizada 11 0 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado