Materias que se recomenda ter cursado previamente
Cálculo/770G01001

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Fisíca II/770G01007

Materias que continúan o temario
Ecuacións Diferenciais/770G01011
Mecánica de Fluídos/770G02016

Observacións

O estudante debe dominar os contidos das materias de Matemáticas impartidas na E.S.O. e bacharelato. Aqueles alumnos procedentes de Ciclos Formativos deben estudar os conceptos básicos relativos a aplicacións, funcións e integración de funcións reais de variable real, que están contidos nos currículos de Bacharelato, e non están nos dos Ciclos Formativos.