Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A14 B1 9 9 18
Proba obxectiva A14 B2 B4 C1 12 36 48
Sesión maxistral A14 C6 21 21 42
Solución de problemas A14 B1 B5 10 10 20
Obradoiro A14 B7 11 11 22
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado