Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A13 B4 B10 B12 21 31.5 52.5
Prácticas de laboratorio B1 B4 B5 B10 9 18.5 27.5
Proba mixta A13 B1 B5 C6 4 0 4
Traballos tutelados A13 B1 B4 B5 B10 0 2 2
Solución de problemas A13 B1 B4 B5 B12 C6 21 42 63
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado