Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A4 A37 B4 B5 B10 C3 C6 21 26 47
Prácticas de laboratorio A4 A37 B1 B4 B5 B9 B11 C3 C8 9 9 18
Solución de problemas A4 A18 A37 B1 B2 B4 B5 B9 C3 C6 21 30 51
Proba obxectiva A1 A4 A18 A37 B1 B2 B4 B10 B11 C6 4 26 30
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado