Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A4 A5 A25 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C5 21 32 53
Prácticas de laboratorio A1 A4 A5 A25 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C5 9 10 19
Solución de problemas A1 A4 A5 A25 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C5 21 38 59
Proba obxectiva A1 A4 A5 A25 B1 B2 B3 B5 C1 C2 C3 C5 4 12 16
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado