Materias que se recomenda ter cursado previamente
Circuitos Eléctricos de Potencia/770G02023
Fundamentos de Electricidade/770G02013
Máquinas Eléctricas/770G02121

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Electrónica de Potencia/770G02029
Fundamentos de Automática/770G02017

Materias que continúan o temario
Vehículo Eléctrico/770G02134

Observacións