Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñece as atribucións e facultades que lle confiren as leis de atribucións. A1
B4
C7
Adquire coñecementos para a redacción e interpretación de documentos técnicos propios da enxeñaría A3
A23
B2
B11
C1
C7
Interpreta os conceptos e normas fundamentais relacionados con proxectos industriais. A4
A23
Interpreta e prepara a documentación técnica específica dun proxecto do ámbito da enxeñaría industrial. A2
A3
A4
A37
B2
B4
B5
B11
Comprende e aplica coñecementos de Lexislación A4
B4
B5
Entende as funcións dos axentes relacionados co proxecto de enxeñaría. A2
A23
B2
B5
B11
C7