Materias que se recomenda ter cursado previamente
Expresión Gráfica/770G02005

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Grao/770G02045

Observacións
<p><strong>Recomendacións Sostenibilidade Medio Ambiente, Persoa e Igualdade de Xénero</strong></p> <p>Para a entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: <p>1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático <p>1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos <p>1.3. De se realizar en papel: <p>- Non se empregarán plásticos. <p>- Realizaranse impresións a dobre cara. <p>- Empregarase papel reciclado. <p>- Evitarase a impresión de borradores.