Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A22 B4 B11 C3 O estudante entregará dous informes de seguimento, a metade de cada cuadrimestre, que recollerán a descrición concreta e detallada das tarefas e traballos que vai desenvolvendo, departamentos da entidade aos que está a ser asignado e unha relación dos problemas que se lle van expondo e o procedemento que seguiu para a súa resolución. Redactará tamén unha memoria final na que valore as competencias adquiridas e avalíe a idoneidade das prácticas realizadas.
A avaliación das competencias e resultados de aprendizaxe obterase considerando os informes de ambos os titores e a memoria presentada polo estudante.
100
 
Observacións avaliación