Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba oral A34 4 0 4
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A34 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C3 0 0 0
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado