Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Organisation and management of a laboratory Code 610475201
Study programme
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 4.5
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Departamento profesorado máster
Economía
Empresa
Coordinador
Teijeiro Álvarez, Mercedes
E-mail
mercedes.teijeiro@udc.es
Lecturers
Rodriguez Fernandez, Maria Jose
Teijeiro Álvarez, Mercedes
E-mail
maria.jose.rfernandez@udc.es
mercedes.teijeiro@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
General description IMPORTANTE: As plataformas de guías docentes das dúas universidades, aínda sendo similares, teñen lixeiras diferenzas. En caso de que exista algunha discrepancia entre as guías, terase en conta a publicada na páxina web do máster. NA DOCENCIA DESTA MATERIA PARTICIPA TAMÉN O SEGUINTE PROFESORADO DA UVIGO: Pedro Pablo Gallego Veigas (e-mail: pgallego@uvigo.es) O DECANO DO COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS E DIRECTOR DO CENTRO ANALÍTICO MÍGUEZ Y MUÍÑOS: José Pelayo Míguez Baños (e-mail: direcciontecnica@laboratoriocalidad.com) E A DIRECTORA DA OTRI-UVIGO (OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DA INVESTIGACIÓN DA UVIGO): Ángeles López Lozano (e-mail: dirotri@uvigo.es) Nesta materia preténdese que o alumnado adquira competencias en saber xestionar e traballar con garantías de calidade, éticas e de plena legalidade nun laboratorio biotecnolóxico. Isto implica, capacidade de organización e planificación dos RRHH; capacidade de comunicación oral e escrita; capacidade de traballlar nun entorno respetuoso co medio ambiente; capacidade de liderazgo e coordinación.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.