Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2021/22
Subject (*) Real Estate Law Code 612G01046
Study programme
Grao en Dereito
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
First and Second Cycle 2nd four-month period
Fourth Optional 4.5
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Dereito Privado
Coordinador
Raposo Arceo, Juan Jesus
E-mail
juan.raposo.arceo@udc.es
Lecturers
Raposo Arceo, Juan Jesus
E-mail
juan.raposo.arceo@udc.es
Web http://http://www.dereito.udc.es/
General description BREVE DESCRICIÓN DOS CONTIDOS DA MATERIA: I.- O dereito de propiedade e os seus estatutos xurídicos II.- O estatuto xurídico da propiedade inmobiliaria urbana. III.- O estatuto xurídico da propiedade inmobiliaria rústica (propiedade do chan rústico, facultades do propietario e a súa cesión ou transmisión, unidades mínimas de cultivo, explotacións agrarias, etc.). IV.- O Rexistro da Propiedade: Actos e negocios inscribibles (en particular os actos urbanísticos), valor da publicidade rexistral. OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA: - Manexo adecuado das categorías xurídicas propias do “Dereito inmobiliario” e, en particular, dos estatutos xurídicos da propiedade urbana e rústica. - O alumno debe adquirir as competencias e as destrezas suficientes para abordar e resolver con éxito calquera cuestión conflitiva que teña como obxecto o dereito de propiedade sobre bens inmobles. - Coñecemento do significado, función e valor do Rexistro da Propiedade.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.