Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Occupational Therapy, Functional Diversity and Quality of Life Code 653G01413
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Optional 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
Canosa Domínguez, Nereida María
E-mail
nereida.canosa@udc.es
Lecturers
Canosa Domínguez, Nereida María
Meijide Failde, Rosa
Santos del Riego, Sergio Eduardo
E-mail
nereida.canosa@udc.es
rosa.meijide.failde@udc.es
sergio.santos.delriego@udc.es
Web
General description Esta materia pretende o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos relacionados con todos aqueles aspectos da Terapia Ocupacional que polas súas características especiais, non se incluíron nas materias específicas de Terapia Ocupacional, tales como son a diversidade funcional, a calidade de vida, as políticas de calidade asistencial e universitaria en Ciencias da Saúde, e outros temas de innovación e interese en Terapia Ocupacional. Preténdese que esta materia teña certo grao de variabilidade temática (1 créditos ECTS) a efectos de abordar temas de actualidade vixente e proxección futura de interese para Terapia Ocupacional en particular e para a sociedade en xeral.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.