Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Industrial Management (Dual formation) Code 770G02140
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Bouza Fernandez, Maria Sonia
E-mail
sonia.bouzaf@udc.es
Lecturers
Bouza Fernandez, Maria Sonia
E-mail
sonia.bouzaf@udc.es
Web
General description A formación dual permite que o alumnado integre os coñecementos adquiridos no contexto académico e profesional, favorecendo así a adquisición de competencias que lles preparen para o exercicio das súas actividades profesionais, faciliten a súa empleabilidad e fomenten a súa capacidade de emprendemento. Trátase dun proceso de formación estruturado, organizado e consensuado no que as persoas encargadas de tutelar ao estudante na empresa e na universidade comparten unha importante responsabilidade formativa.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos: Sen cambios nos contidos 2. Metodoloxías A decisión que se adopte terá que ser acordada polo/a estudante e polas persoas encargadas da súa titorización na entidade colaboradora e no centro universitario, e ratificada polo centro co procedemento que se determine: - Continuar co desenvolvemento da formación dual de maneira non presencial. - Manter a formación dual na modalidade presencial, sempre que se garanta que se respectan os parámetros das autoridades sanitarias. -Substituír a formación dual por outras actividades propostas polos titores. " 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado As titorías realizaranse a través de TEAMS, Moodle e correo electrónico. 4. Modificacións na avaliación Non hai modificacións na avaliación da materia 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se realizarán cambios
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.