Teaching GuideTerm
University College of Physiotherapy
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Fisioterapia
 Subjects
  LEGISLATION AND HEALTH MANAGEMENT
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. Normativa básica que sustenta o sistema sanitario español. A Constitución Española.
Lei Xeral de Sanidade
TEMA 2. Principios éticos fundamentais e responsabilidade sanitaria
Principios éticos fundamentais e responsabilidade sanitaria.
Principios fundamentais na relación co paciente.
Código deontolóxico. Cuestións deontologicas derivadas do exercicio profesional
Segredo profesional
Responsabilidade sanitaria profesional.
Reclamacións xudiciais
TEMA 3. Modelos sanitarios. Sistema Sanitario Español Características fundamentais do sistema sanitario español.
Atención Primaria.
Atención Especializada.
TEMA 4. O desenvolvemento normativo a nivel estatal Lei 16/2003, de 28 de maio, de Cohesión e Calidade do Sistema Nacional de Saúde.
Real Decreto 1030/2006, de 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema nacional de Saúde e o procedemento para a súa actualización.
Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia.

TEMA 5. Normativa en Galicia. O sistema sanitario galego
Lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, Estatuto de Autonomía.
Ordenación sanitaria de Galicia- Lei 8/2008, de 10 de xullo, de Saúde de Galicia.
O Servizo Galego de Saúde.
TEMA 6. Dereitos e deberes dos pacientes. Lei 41/2002, de 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente de e de dereitos e obrigacións en materia de información e documentación clínica.

Galicia: Lei 3/2001, de 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes (modificada por Lei 3/2005, de 7 de marzo). Decreto 205/2007, de 27 de setembro, polo que se regula o dereito á segunda opinión médica no sistema sanitario público galego.
Outras normas.
TEMA 7. Dereitos e deberes dos profesionais de saúde.
Estatuto dos traballadores. Convenios colectivos.
Dereitos e deberes do fisioterapeuta no seu labor asistencial.
Lei 44/2003, de 21 de novembro, de Ordenación das Profesións Sanitarias.
Lei 55/2003, de 16 de decembro, do Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos Servizos de Saúde.
Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.
Tema 8.- Regulación legal da Fisioterapia Orde Ministerial de 26 de abril de 1973, modificada por Orde Ministerio de Sanidade e Consumo de 26 de decembro de 1986: Competencias e funcións do fisioterapeuta (Art. 70 e 71).
Circular nº 4/91 de Atención Primaria de 25 de febreiro: Competencias e funcións do fisioterapeuta.
Resolución de 18 de xuño de 1980 da Dirección Xeral de Traballo: Competencias e responsabilidade do fisioterapeuta ao establecer e aplicar tratamentos correspondentes á súa especialidade.
BOE nº 254. Real Decreto 1277/2003 de 23/10/2003
Estatutos xerais do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas.
Estatutos Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia
LEI 44/2003, de 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias.
Orde Cin2135/2008
TEMA 9.Desenvolvemento da Fisioterapia como profesión liberal Creación de empresas.
Plan de empresa para un centro de fisioterapia.
Normativa do exercicio libre para un centro de fisioterapia.
DECRETO 97/1998, do 20 de marzo de 1998, polo que regula a publicidade sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 12/2009, do 8 de xaneiro, polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecemientos sanitarios. Xunta de Galicia
Campos de acción. Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia
TEMA 10. Xestión sanitaria en fisioterapia. Niveis de xestión.
Xestión dunha unidade de fisioterapia.
Introdución á Xestión da Calidade.
TEMA 11. Evolución académica da fisioterapia en España Lexislación académica xeral.
Lexislación académica específica.
TEMARIO PRÁCTICO
TEMA 1. Análise de normativas
- Exposición da actividade e obxectivos
- Traballo sobre os materiais e consulta de dúbidas
- Aclaracións finais
TEMARIO PRÁCTICO
TEMA 2. Estatuto dos traballadores e convenios colectivos do sector.
- Exposición da actividade e obxectivos
- Traballo sobre os materiais e consulta de dúbidas
- Aclaracións finais
TEMARIO PRÁCTICO
TEMA 3. Inicio da actividade emprendedora. Plan de empresa
- Exposición da actividade e obxectivos
- Traballo sobre os materiais e consulta de dúbidas
- Aclaracións finais
TEMARIO PRÁCTICO
TEMA 4. Xestión dun centro/unidade de fisioterapia
- Exposición da actividade e obxectivos
- Traballo sobre os materiais e consulta de dúbidas
- Aclaracións finais
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes