Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Saúde
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Terapia Ocupacional
 Asignaturas
  Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
   Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Sesión maxistral A2 A8 A19 B3 B31 C4 Avaliación na modalidade de Proba mixta. 0
Aprendizaxe colaborativa A2 A8 A11 A12 A19 B6 B8 B24 C1 C4 Avaliación continua:
- Rúbrica de avaliación do alumno polos profesores da materia: Pousada García e Santos del Riego, salvo excepción motivada ou necesidade sobrevenida. A rúbrica presentarase ao comezo do curso.

A avaliación do alumno / docente avaliará:
- O traballo individual realizado e presentado individualmente por cada alumno, segundo o sorteo do tema e cronograma que se realizará e publicará ó comenzo da materia para o alumnado integrante dos tres grupos de Docencia Interactiva (GDI1, GDI2, GDI3) coa presenza de dous profesores (tribunal). (3 puntos)
- A participación proactiva do alumno na materia, tanto a súa participación como membro do tribunal dos traballos dos seus compañeiros, así como as habiliades para a vida.

Rúbrica 5 puntos (media de ambos os profesores en cinco puntos)
50
Proba mixta A8 B3 B8 C1 - Exame: 5 puntos (media da puntuación obtida nas dúas partes do examen sobre cinco puntos). 50
 
Observacións avaliación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN XERAIS: A avaliación final da materia realizarase de acordo cos seguintes criterios: o 50% corresponderá á avaliación continua (5 puntos) e ao 50% á avaliación do exame final (5 puntos). É necesario aprobar as dúas partes para superar a materia. 

1. AVALIACIÓN CONTINUA: A nota final da avaliación continua do alumno é a media das dúas calificacións, unha da rúbrica do profesor Santos del Riego e outra da rúbrica da profesora Pousada García, sobre a mesma rúbrica para cada profesor (5 puntos). A rúbrica permitirá a avaliación dos seguintes items:
  • Contidos
  • Estructura e presentación pública (habilidades expositivas)
  • A suministración da documentación do traballo realizada antes das 24 horas do xoves anterior á presentación do traballo.
  • Habilidades para a vida: autocoñecemento, empatía, comunicación asertiva, relacións interpersonais profesor-estudiante, toma de decisións, manexo de problemas e conflictos, pensamento creativo, pensamiento crítico, manexo de emocións e sentimientos, manexo de emocións e estrés.
  • Participación proactiva do estudante durante a exposición dos outros estudantes.
O aprobado neste tipo de avaliación está fixado en 2,5 puntos resultantes da media das cualificacións dos dous docentes. No caso de non acadar dita puntuación ou NP, valorarase o traballo expositivo ante tribunal conformado, prioritariamente, por docentes da materia na oportunidade de xuño-xullo.


2. EXAMEN: A nota final do exame é a media da parte do exame realizada polo prof. Santos del Riego coa parte realizada polas profesoras Pousada García e García Crespo sobre cinco puntos cada una das partes (2). Terá lugar na data indicada no calendario oficial aprobado pola Xunta de Facultade e tratará os contidos que os tres profesores definan durante o cuadrimestre, que inclúe a docencia dos profesores e as obras expostas polos estudantes que consideren axeitadas.  
O aprobado do exame está fixado en 2,5 puntos resultantes da media das cualificacións das dúas partes.


CALIFICACIÓN FINAL: A nota final será o resultado da suma das puntuacións medias (avaliación continua e exame), sempre que o alumno acade o mínimo de 2,5 puntos en cada unha das cualificacións finais (avaliación continua e exame). Se non, a materia suspenderase (ou non se presentará, NP, se é o caso) coa cualificación que os profesores determinan independentemente da suma final obtida. 

Só se publicarán as cualificacións finais e exames. As cualificacións do exame pódense revisar nos termos e nos formularios establecidos oficialmente; preferentemente serán revisadas conxuntamente pola totalidade do profesorado da materia, se fora posible. 
As últimas valoracións contextuais das cualificacións finais, antes da súa formalización na aplicación informática, están baixo a consideración do profesor responsable da materia.
A cualificación final da materia exprésase de acordo co establecido no artigo 5 do RD 1125/2003, do 5 de setembro, para que o sistema de crédito europeo e o sistema de cualificación estean establecidos en títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (publicado no Boletín Oficial do 18 de setembro de 2003).
Sistema de clasificación: suspendido (0-4,9), aprobado (5-6,9), notable (7-8,9), destacado (9-10), matrícula de honra (graciable).

APRECIACIÓN SOBRE AVALIACIÓN: No caso de que o alumno non pase só parte da avaliación (avaliación continua ou exame): 

- Se o alumno pasa a avaliación continua e suspende o exame, a materia suspenderase (ou non presentado, NP, segundo o caso), pero só deberá presentarse ao exame na convocatoria de xuño-xullo. 

- Se o alumno non aproba a avaliación continua e pasa o exame, a materia suspenderase (ou non se presentará, NP, segundo o caso), pero só deberá presentar o mesmo o un novo traballo, a determinar pola profesora responsable da asignatura, na próxima convocatoria de xuño-xullo ante tribunal, na data fixada polos profesores, dentro do período de avaliación aprobado no Calendario Académico da Xunta de Facultade, no menor tempo posible desde a data de exames programada. Neste caso, o alumno presentará e expondrá o mesmo o un novo traballo sobre a materia e na data que decidan os profesores (quenes  conformarán nesta convocatoria o tribunal avaliador) e optará a un máximo de 3 puntos na rúbrica, os correspondentes ao traballo individual (entrega, contidos e estrutura). A avaliación da participación proactiva e habilidades para a vida do alumno durante o cuadrimestre manterase da convocatoria anterior. 

- Se o alumno non aproba ningunha das dúas partes (avaliación continua e exame), se presentarán a ambas partes na seguinte convocatoria: deberán facer o mesmo ou un novo traballo, a criterio da profesora responsable da asignatura, e presentalo ante o tribunal de profesorado na data fixada polos profesores, dentro do período de avaliación aprobado no calendario académico da Xunta de Facultade, no mesmo día que a data de exames programada. Neste caso, o alumno presentará o mesmo o un novo traballo, a criterio da profesoras responsable da asignatura, sobre a materia e na data que decidan os profesores e optará por un máximo de 3 puntos na rúbrical. A avaliación da participación proactiva do alumno e habilidades para la vida durante o cuadrimestre manterase da convocatoria anterior. Do mesmo xeito, tamén debe realizar o exame oficial na data indicada no calendario aprobado en Xunta de Facultade. 

Segundo os artigos 22 e 23 das Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudis de grao e mestrado universitario (Modificada polo Consello de Goberno de 29 de xuño de 2017) garantirase, especialmente, o seguinte:
  • Artigo 22º.- Publicidade das cualificacións: Para garantir o dereito a revisión nas probas orais, a nota será comunicada aos dous días lectivos seguintes á súa finalización, e a revisión estará baseada nos datos recollidos na acta e, no seu caso, nas evidencias gravadas, escritas e doutro tipo recollidas na súa realización. 
  • Artigo 23º. Revisión das cualificacións: Os estudantes terán dereito a revisar as actividades, os traballos e as probas que sirvan para a súa avaliación e a recibiren explicación razoada da cualificación que obtiveron. 
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes