Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais 25 10 35
Mapa conceptual 10 0 10
Sesión maxistral 20 0 20
Estudo de casos 20 20 40
Actividades iniciais 15 15 30
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado