Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A18 A10 A11 A12 A14 A16 B7 B8 B10 0 0 0
Discusión dirixida A1 A2 A5 A7 A8 A18 A10 A11 A12 A14 A16 B9 B11 B16 C6 C9 0 0 0
Investigación (Proxecto de investigación) A1 A2 A3 A5 A7 A8 A18 A10 A11 A12 A14 A16 B1 B3 B4 B7 B8 B9 B10 B11 B13 0 0 0
Presentación oral A5 A6 B9 B11 B13 C1 C9 0 0 0
Proba de resposta breve A1 A2 A5 A7 A11 B7 B8 B9 B13 C1 C6 C9 0 0 0
Lecturas A1 B5 B8 0 0 0
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado