Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais B11 1 0 1
Sesión maxistral A12 A13 A14 A15 A20 B2 25 37.5 62.5
Estudo de casos A12 A13 A14 A15 B2 B5 B11 B13 C6 25 37.5 62.5
Proba obxectiva A12 A13 A14 A15 A20 B2 6 6 12
Resumo B12 C2 C10 6 0 6
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado