Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A12 A13 A14 A15 A20 B2 O alumno terá a opción de aprobar a materia por curso sempre que asistise a un 80% das clases presenciais. Valorarase con ata un 10% a asistencia ás clases tendo en conta a participación do alumno, a resolución dos ejercicios expostos e a avaliación continua do Profesor. Competencias da titulación: A12, A13, A14 e A15 5
Proba obxectiva A12 A13 A14 A15 A20 B2 Será o resultado das medias conseguidas nas probas parciais e/ou a proba final. Para superar a materia é necesario obter un 50% de peso en cada unha das partes da avaliación (Parte teórica e resolución dos exercicios prácticos). Competencias da titulación: A12, A13, A14, A15 y A20. 90
Estudo de casos A12 A13 A14 A15 B2 B5 B11 B13 C6 Valorarase con ate un 10% a resolución dos casos prácticos na clase. Competencias da titulación: A12, A13, A14 e A15. 5
 
Observacións avaliación

Se aplicarán los mismos criterios de evaluación tanto en la convocatoria de mayo como en la de julio.

Los criterios de evaluación
contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de
Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación.