Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A16 A21 A22 B1 B3 B4 B5 B9 B10 B13 B14 B15 B16 C1 C2 C4 C5 C7 C11 C12 C13 18 9 27
Proba obxectiva A16 A22 B1 B3 B4 1 0.5 1.5
Obradoiro A16 A22 B1 B3 B9 B10 B13 B15 B16 18 27 45
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado