Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A5 A20 B3 B5 C4 8 0 8
Discusión dirixida A3 A5 B1 B4 C1 20 22 42
Lecturas A2 A17 C7 12 50 62
Proba mixta C6 2 30 32
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado