Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta C6 Os criterios de avaliación son: *Comprensión das ideas básicas da materia. *Utilizar con rigor académico o vocabulario propio da materia. *Profundidade e argumentación das ideas, fundamentadas nas clases teóricas recibidas.

Realizase unha proba final, na data aprobada pola Xunta de Facultade e exposta na páxina web do centro. Dita proba será un 90% da materia. Nela se comprobará o nivel de coñecementos e competencias adquiridos, tanto nas clases expositivas, como nas clases interactivas. Para superar a asignatura é preciso superar ambas partes.

O 10% restante da cualificación final compleméntase co traballo e participación dos estudantes na dinámica das clases.

Por cada falta de ortografía restarase 0,25p.
100
 
Observacións avaliación

Para o alumnado que ten recoñecida a condición de estudante a tempo parcial, segundo a"Norma
que regula o réxime de dedicación ao estudo e a permanencia e a
progresión dos estudantes de grao e mestrado universitario na
Universidade da Coruña"

(aprobada en Consello de Goberno de 28 de xuño de 2016), á  asistencia
mínima será dun 30 % das clases expositivas. As interactivas poderán ser
realizadas con caracter no presencial de forma individual, seguindo as
directrices marcadas para ditas clases a principio do curso e serán evaluables na proba mixta asignada para a materia.