Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Socioloxía da educación/652G03028
Cuestións filosóficas do mundo contemporáneo/652G03036

Materias que continúan o temario
Educación de persoas adultas e maiores/652G03018

Observacións