Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Familiarizarse cos diferentes contextos profesionais inherentes á Educación Social A1
A14
B2
B5
B6
C1
C4
C7
C8
Identificar e analizar os factores sociais, contextuais e institucionais que afectan aos procesos de acción socioeducativa. A3
A5
A8
A11
A14
B2
B5
C4
Desenvolver unha disposición favorable ao traballo colaborativo e en equipo en contextos profesionais. A20
B3
B6
C1
C4
C7
C8