Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Saídas de campo A1 A8 A11 A20 B3 B5 B6 C1 C7 125 0 125
Análise de fontes documentais A3 A5 C8 0 30 30
Portafolios do alumno A3 A5 A8 A14 B2 C4 0 120 120
Seminario A14 A20 B5 C1 C4 C7 C8 10 0 10
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado