Temas Subtemas
1. Caracteríaticas xerais da institución: contexto, infraestrutura, titularidade, organigrama, dinámica institucional, relación coa contorna,...
2. Protagonistas da acción socioeducativa: profesionais, colectivos destinatarios.
3. Proxectos de acción socioeducativa: obxectivos, actuacións, recursos, avaliacións, resultados,...
4. A Educación Social no ámbito das prácticas.
Estes contidos estarán relacionados e adaptaranse aos seguintes ámbitos:

1. Dinamización cultural-ambiental.
2. Diversidade funcional.
3. Exclusión-inclusión-servizos sociais.
4. Maiores.
5. Menores.
6. Multiculturalidade-Cooperación-Desenvolvemento.
7. Políticas de igualdade-Muller.
8 Saúde-Drogodependencias.