Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A4 A5 A7 A8 A14 B1 C4 2 6 8
Discusión dirixida A1 A5 A8 A12 A14 A21 B5 B6 C1 C2 4 4 8
Estudo de casos A1 A5 A7 A8 A12 A14 B4 B5 5 5 10
Portafolios do alumno A5 A7 A8 A14 A17 A21 B1 B3 B5 C4 C8 3 15 18
Proba mixta A1 A5 A8 A14 A21 B1 B5 C4 3 32 35
Resumo A14 B1 B2 C4 4 6 10
Sesión maxistral A1 A2 A5 A8 A16 A21 B4 C7 15 15 30
Solución de problemas A5 A8 A12 A14 A21 B1 B4 C4 2 2 4
Simulación A7 A12 A21 C4 2 2 4
Análise de fontes documentais A5 A8 A14 B1 B5 C4 C6 2 6 8
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado