Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Resumo A5 A10 B5 B6 C1 C2 C3 C7 C8 0 125 125
Prácticas clínicas A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B7 C1 C4 C5 C6 C7 C8 140 105 245
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado