Materias que se recomenda ter cursado previamente
Xerontoloxía Social I/653491002
Xerontoloxía Clínica I/653491003

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Traballo Fin de Mestrado/653491014

Materias que continúan o temario

Observacións
Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia: a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. b.- De realizarse en papel: - Non se empregarán plásticos. - Realizaranse impresións a dobre cara. - Empregarase papel reciclado. - Evitarase a realización de borradores.