Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A8 A20 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B2 B1 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 150 150
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado