Metodoloxías
Sesión maxistral
Estudo de casos
Traballos tutelados
Descrición
Durante a realización dos traballos individuais e en grupo, o profesor guiará o alumno no desenvolvemento dos casos prácticos propostos e da correcta aplicación da metodoloxía a empregar en cada situación.