Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Sistemas e instalacións baseadas en enerxías renovables e microcoxeración/670526011
Técnicas de montaxe e integración dos sistemas de enerxías renovables/670526012

Materias que continúan o temario
Técnicas de aforro e uso eficiente da enerxía nos edificios: rehabilitación enerxética/670526025

Observacións