Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A2 A8 A10 A14 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 10 20 30
Proba obxectiva A2 A8 A10 A14 B2 B3 B4 B5 B6 C1 2.5 0 2.5
Traballos tutelados A2 A8 A10 A14 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 2 8 10
Sesión maxistral A2 A8 A10 A14 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 20 40 60
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado