Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dunha empresa real e capacidade para integrarse na estructura da mesma para desenrolar nela unha tarefa profesional do ámbito da enxeñería naval e oceánica. Ser capaz de realizar unaha estancia nunha empresa realizando tarefas relacionadas coa súa titulación. BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP1
BP15
CM2
CM5
CM7
CM8
CM11
CM12