Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B1 B2 B3 B4 B5 B6 B20 C2 C5 C8 C11 C7 C12 Unha vez rematadas as prácticas o/a estudante e o/a titor/a profesional deberán presentar os seus informes ó titor/a académico, sendo esta última persona a que porá a nota do/a estudante.
100
 
Observacións avaliación
Atendendo ao indicado no manual de prácticas externas da EPS:

Para ser avaliado/a, o/ a alumno/a deberá ter subido ao Moodle da materia de

prácticas correspondente o proxecto formativo, o informe profesional e a

memoria final de prácticas con anterioridade ao inicio do período de

avaliación de dita oportunidade.

Abrirase esta  tarefa para subir dita documentación, en caso de dúbida o que exista

algún problema contacte no correo do coordinador de prácticas externas:

empresa.eps@udc.es

A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
  • Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
  • Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos