Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A5 B2 B5 C1 C4 C5 C6 C7 C8 18 20 38
Proba mixta A1 A5 B1 B3 B4 C1 2 0 2
Análise de fontes documentais B1 B5 C3 2 5 7
Traballos tutelados A1 A5 B2 B5 C1 C3 C4 C5 4 20 24
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado